Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Obec Okrouhlice

Organizace byla zřízena za účelem poskytování předškolního, základního a zájmového vzdělávání a zabezpečování školního a závodního stravování souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem je ředitelka školy Ing. Martina Křípalová 

Složky organizace:

 • základní škola
 • mateřská škola
 • školní družina
 • školní jídelna

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
Okrouhlice 203
582 31 Okrouhlice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

základní škola, školní družina, školní jídelna:
Okrouhlice 203
582 31 Okrouhlice
 

mateřská škola
Okrouhlice 203
582 31 Okrouhlice

 • 4.3 Úřední hodiny

Pracovní dny 7:00 – 14:00
V době hlavních prázdnin upraveno.

 • 4.4 Telefonní čísla, e-mailové adresy

základní škola
tel.: 569 489 118, 724 907 252
e-mail: reditel@zsokrouhlice.cz
 

mateřská škola
tel.: 569 432 319, 728 728 384
e-mail: ms@zsokrouhlice.cz
 

školní jídelna
tel.: 728 356 614, 569 489 122
e-mail: jidelna@zsokrouhlice.cz

 • 4.5 Adresa internetových stránek

https://skolaokrouhlice.cz/

 • 4.6 Adresa podatelny

Základní škola a mateřská škola Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod
Okrouhlice 203
582 31 Okrouhlice

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

e-mail: kancelar@zsokrouhlice.cz

 • 4.8 Datová schránka

ID datové schránky: cs6mfy4

5. Případné platby lze poukázat

číslo účtu/kód banky: 181888378/5500

6. IČO

71001832

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Ústně lze podat žádost: telefonicky, osobně u ředitele.

Písemně lze podat žádost: poštou, předáním písemné žádosti na podatelně organizace, elektronickou poštou, prostřednictvím datové schránky.

 • 10.1 Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

 • 10.2 Postup při podávání stížností

Stížnost adresujte řediteli školy, jde-li o zaměstnance školy.

Stížnost ústní je nutno zaznamenat, autorizovat, stává se z ní stížnost písemná. Písemná stížnost se zařazuje do zvláštní evidence (datum podání, jméno stěžovatele, adresa, označení předmětu stížnosti, kdo šetří, výsledek šetření, opatření k nápravě, datum podání zprávy o vyřízení stížnosti a výsledek ověření, jak byla splněna opatření k nápravě) u ředitele školy.

Lhůty k vyřízení stížnosti:

stížnost bez nutnosti šetření – do 10 dnů

stížnost při šetření – potvrzení přijetí do 5 dnů, vyřízení do 30 dnů

O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis (jména přítomných, výstižné vylíčení, výsledek jednání, autorizace všemi přítomnými).

Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.

 • 10.3 Formuláře

Formuláře jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy a v ředitelně školy.

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
  • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
  • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
  • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
  • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
  • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
  • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
  • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

12. Výroční zpráva

Výroční zpráva 2020/2021

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
Fond Vysočiny - logo